Handelsbetingelser

Generelt

Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse handelsbetingelser (herefter Betingelser) for
Ledersporet ApS, Gl. Ryevej 24A, Vissingkloster, 8660 Skanderborg (herefter ”Ledersporet”), i forholdet mellem Ledersporet og Kunden/deltageren. Ledersporet tager forbehold for trykfejl og prisændringer forårsaget af kursændringer, skatter og afgifter, samt andre ændringer, som er uden for Ledersporets indflydelse.

Ledersporet fremsender alle praktiske oplysninger vedrørende den bestilte ydelse pr. mail. Det er derfor vigtigt at Kunden har oplyst sin korrekte mailadresse og selv er opmærksom på, at oplysninger fra Ledersporet ikke ender i spam/uønsket post.

Ledersporet anbefaler derfor, at du tilføjer mailadressen: info@ledersporet.dk til dine kontakter eller markerer, at det er en adresse du har tillid til. Ledersporet sender ikke uopfordret reklame eller lignende og behandler dine oplysninger fortroligt jf. Persondataforordningen (skærpet pligt).

Begrænsede deltager pladser

Deltager pladserne på kurserne tildeles generelt efter ’først til mølle’ princippet.

Nogle kurser* hos Ledersporet vil have begrænsede deltagerantal. Dette fremgår af den enkelte kursus beskrivelse.

Tilmelding til kurset er i disse tilfælde ikke ensbetydende med man automatisk har en plads som deltager på et kursusforløb. 

Praktiske oplysninger

Ledersporet fremsender generelle oplysninger vedr. det aktuelle kursusprogram, med datoer og lokation for kursus modulets afholdelse, dette sker ved tilmelding.

Ledersporet fremsender specifikke oplysninger vedr. det enkelte kursus modul, 14 dage inden kursus modulets afholdelse, indeholdende datoer, tidspunkter, lokation samt (hvis der indgår rejse i kurset*) rejseoplysninger ud- og hjemrejsedatoer.

Deltagere bedes gennemgå det fremsendte materiale og straks gøre Ledersporet ApS opmærksom på eventuelle fejl eller mangler og snarest muligt stille eventuelle afklarende spørgsmål.

Ønskes yderligere oplysninger eller ved spørgsmål.

Såfremt du har spørgsmål vedr. kurset eller om dette er noget for dig,

så kontakt Ledersporet på Tlf: 7060 2360 eller på E-mail: info@ledersporet.dk.

Priser

Alle priser angives i danske kroner ekskl. Moms.

Alle priser er dagspriser og købsprisen er gældende på bestillings dagen og faktureres med den pålydende værdi.

Medmindre andet er angivet er alle priser inklusiv materialer og forplejning. Og hvor det tydeligt er opgivet rejse til udlandet, er rejse samt ophold inklusive.

Tilmelding / Betaling / Rate

Tilmelding og køb sker ved tilmelding på www.Ledersporet.dk, via vores kontaktformular,
telefonisk på 7060 2360 alle hverdage mellem 8:00-16:00, eller via E-mail: info@ledersporet.dk.

Din tilmelding er personlig og bindende.

Ved tilmelding oplyses EAN nr., CVR., kontakt ID, eller lign., hvis det kræves angivet på fakturaen til din virksomhed.

En bindende aftale i mellem dig og Ledersporet er indgået, når Ledersporet når vi har modtaget din betaling. Se nedenstående betalingsbetingelser.

Deltageren har ikke ret til at deltage i kurset før Ledersporet har modtaget betaling iht. betalingsbetingelserne.

Betalingsbetingelser:

Ved tilmelding til kursus, betales 50% af den samlede kursuspris.

senest 10 dage inden kursets start betales resterende 50% af kursusprisen.

Ved manglende fakturaoplysninger i form af korrekt firmanavn, EAN-nr, indkøbsordre nr. Ved følgende behov for genfakturering, pålægges adm. gebyr på kr. 250.- kr.

Deltageren er først endeligt tilmeldt kurset, efter betaling af tilmeldingsraten.

Fakturering:

Ved tilmelding faktureres den fulde kursuspris som betales jvf. ovenstående betalingsbetingelser.

Ved tilmelding af flere kursister til samme kursus, vil kunden modtage en samlet faktura.

Deltagerens eget ansvar

Deltageren er selv ansvarlig for at holde sig orienteret i det udleverede materiale. Såfremt deltageren ikke møder på det anviste tidspunkt er dette deltagerens eget ansvar, ligeledes hvis der er meddelt ændringer i programmet.

Idet der kan indgå flyrejser i nogle kurser er det vigtigt at deltageren holder sig orienteret og møder på de anviste datoer, steder og tidspunkter, da deltageren ikke refunderes kursusprisen, såfremt deltageren ikke møder op som anvist.

Afbestilling og fortrydelse

Afbestilling skal ske tidligere end 30 dage før datoen for kursusstart.

Ved afbestilling senere end 30 dage før datoen for kursusstart er, deltageren ikke berettiget til at få betaling returneret i noget omfang. Uanset deltageren udebliver fra kurset, eller kommer for sent til de opgivet mødetidspunkter. Deltageren er udtrykkeligt gjort opmærksom på dette før og efter bestillingen.

Såfremt Deltageren ikke er i stand til at deltage i kurset efter bestilling, skal Deltageren snarest muligt orientere Ledersporet. Ledersporet vil så vidt det er muligt forsøge at begrænse deltagerens tab og i videst mulige omfang forsøge, at afsætte den afbestilte deltagelse på kursus, til anden side.  Deltageren er selv berettiget til, at finde en ny køber til kurset for derved at begrænse eget tab i videst mulige omfang.

Vælger en Deltager at afgå inden kursets afslutning, eller udeblive enkelte dage, vil der ikke ske refusion i prisen, ligesom det ikke er muligt at flytte kurset til en senere dato.

Fortrydelsesret

Såfremt deltageren er privatforbruger, er købet omfattet forbrugeraftaleloven. Du har i så tilfælde en fortrydelsesret på 14 dage fra du har bestilt tjenesteydelsen på vores hjemmeside i overensstemmelse med Forbrugeraftalelovens § 19.

Såfremt du ønsker at fortryde købet skal du inden udløb af 14 dage fra bestilling tage skriftligt kontakt til Ledersporet og oplyse, at du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten.

Blanket til benyttelse af fortrydelsesretten kan findes i slutningen af disse betingelser.

På visse ydelser er der ikke fortrydelsesret, eller Deltager kan miste fortrydelsesretten.

Mangler og reklamation

Såfremt Deltageren efter turen ønsker at reklamere over kurset skal Deltageren straks, og senest inden 7 dage efter kursets afslutning gøre reklamationen skriftligt gældende overfor Ledersporet.

Ansvarsbegrænsning

Deltageren skal være opmærksom på, Ledersporet ikke dækker, eller er ansvarlig for, skader som Kursusdeltageren pådrager sig selv, sit eget medbragte materiel, eller som pådrages tredjemand eller dennes ejendele.

Ledersporets erstatningsansvar er på grund af ovennævnte begrænset til tilfælde der kan karakteriseres som forsætlig og/eller groft uagtsomt.

Hver deltager bærer således selv risikoen for skader deltageren pådrager sig på et kursus, dette gælder både på kurset indeholder specifikt arrangerede rejser, og på kurser generelt.

Force majeure

Ledersporet er ikke erstatningsansvarlig over for deltageren for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for Ledersporets kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Ledersporet samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.

Ledersporets ret til aflysning

Ledersporet har krav til et minimum deltagerantal, på de specifikke kurser, opnås antallet ikke kan kurset aflyses. Se den enkelte kursusbeskrivelse.

Ledersporet er derfor berettiget til, at aflyse et udbudt kursus der er bestilt og betalt af den enkelte deltager. Såfremt Ledersporet aflyser et kursus, får Deltageren sit fulde betaling retur.

Deltageren er ikke berettiget til nogen form for erstatning for aflyst kursus, men kan ifølge nærmere aftale indstilles på venteliste til førstkommende kursus i samme kategori.

Forsikring

Ledersporet ApS er forsikret hos Tryg Forsikring.

Persondata

For at handle og indgå aftale med Ledersporet ApS, kræves følgende oplysninger:

Navn

Adresse

E-mailadresse

Telefon/mobilnr.

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om dit varekøb, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår oplysningerne vedrører, hvorefter oplysningerne slettes. (Jf. bogføringsloven § 10)

Oplysningerne videregives ikke, ej heller sælges til tredjepart.

Oplysningerne opbevares jvf. persondataforordningen af 25. Maj 2018.

Som kunde er det altid muligt at få indsigt i hvilke data vi har registreret om dig, du kan til enhver tid gøre indsigelse imod opbevaring og bede om at få dem slettet.

Personoplysninger og Databeskyttelse.

Ledersporet ApS opfylder kravene i Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven. Indsamling og håndtering af personoplysninger sker derfor i overensstemmelse hermed. Vi indsamler og opbevarer kun de personoplysninger, som er nødvendige for at sikre, at Kunden modtager en professionel og korrekt behandling, og som loven tilsiger. Herunder for Ledersporet gældende, de skærpede regler for området psykolog virksomhed.

Ledersporet ApS bruger i sit arbejde tredjeparts leverandører af understøttende IT systemer, og disse fungerer som databehandlere, og har som sådanne tavshedspligt omkring alle oplysninger der udveksles.

Ifølge lovgivningen har Ledersporet en udpeget dataansvarlig.

Jf. databeskyttelsesforordingen art. 13 skal vi give dig visse oplysninger om den registreredes rettigheder, herunder retten til indsigt mv.